บริบทชุมชน

หัวข้อของการศึกษาบริบทชุมชน

1. ประวัติชุมชน ได้แก่ ความเป็นมาของหมู่บ้าน ประวัติป่า

2. อาณาเขต ได้แก่ อาณาเขตติดต่อ พื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่ป่า

3. ลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ สัณฐานวิทยา ปฐพีวิทยา

4. ลักษณะภูมิอากาศ ได้แก่ การแสดงอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน

5. จำนวนประชากร

6. โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา

7. เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต

8. ด้านสังคม กลุ่มองค์กรและเครือข่าย กลุ่มผู้นำ

9. ประเพณี พิธีกรรม ข้อห้าม กฎ ระเบียบของหมู่บ้านการใช้ประโยชน์จากป่า

10. ผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้แก่ ข้อมูลผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถิ่น

11. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพจากป่าไม้ของชุมชน