ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

การจักสาน

ประเภทภูมิปัญญา การจักสาน

ชื่อปราชญ์

ที่มาของภูมิปัญญา

มีอยู่เดิม

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญา

การใช้พืชในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สร้างสิ่งของที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

เอกสารแนบ

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

พืชที่เกี่ยวข้อง : ไผ่หด (ไผ่บง) ตาล
สัตว์ที่เกี่ยวข้อง :
แมลงที่เกี่ยวข้อง :
เห็ดราเกี่ยวข้อง :
ไลเคนที่เกี่ยวข้อง :