ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

จักสานสุ่มไก่

ประเภทภูมิปัญญา การจักสาน

ชื่อปราชญ์

ที่มาของภูมิปัญญา

มีอยู่เดิม

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญา

ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและประยุกต์การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือน

เอกสารแนบ

สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง

พืชที่เกี่ยวข้อง : ไผ่ซาง ไผ่รวก
สัตว์ที่เกี่ยวข้อง :
แมลงที่เกี่ยวข้อง :
เห็ดราเกี่ยวข้อง :
ไลเคนที่เกี่ยวข้อง :