Who's Online

We have 61 guests online

Login Form

วิถีธรรมชาติ ฝูงนกนับร้อยลงหากินหอยเชอรี่-ปูตามท้องนาของหนองคาย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 22 April 2016 02:28

 

 

ช่วงนี้ในพื้นที่การเกษตรในเขต ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่อยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน ที่เกษตรกรสามารถทำนาได้หลายครั้ง พบนกปากห่าง นกกระยาง และนกกวักหลายร้อยตัว รวมตัวกันลงหากินหอยเชอรี่และปู ซึ่งเป็นการกำจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

โดยนกทั้ง 3 ชนิดได้มีการแบ่งพื้นในการหากินค่อนข้างชัดเจน คือ นกปากห่างจะรวมกลุ่มหากินในส่วนพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขัง นกกระยางจะหากินในพื้นที่ที่มีน้ำเล็กน้อย และนกกวักจะหากินในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง จึงทำให้นกทั้ง 3 ชนิดสามารถหากินร่วมกันได้ ในส่วนของเกษตรกรเองก็ได้ช่วยกันดูแลไม่ให้มีใครมาล่านก กลุ่มนี้ เพราะต้องการให้นกช่วยกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่การเกษตรของตน ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดเงินในการซื้อยากำจัดศัตรูพืชแล้ว ยังทำให้ไม่มีสารตกค้างในพื้นที่การเกษตร อีกทั้งมูลของนกยังเป็นปุ๋ยที่ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news/109632

 

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox