Who's Online

We have 91 guests online

Login Form

ซีพีเอฟ ผนึกพลังชุมชน "ปลูกป่าต้นน้ำ" ร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ "ดินน้ำป่าคงอยู่" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 August 2016 00:00

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และชุมชน ปลูกป่าต้นน้ำใหม่จำนวน 39 ไร่ 1,999 กล้า พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

นายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ สำหรับกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำพรุตาอ้ายในวันนี้ อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ดินน้ำป่าคงอยู่” โดยซีพีเอฟเป็นภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนและทำกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยปลูกป่าต้นน้ำใหม่จำนวน 39 ไร่ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลผืนป่าทั้งในเชิงป้องกันและดูแลรักษาป่า นอกจากนี้ยังได้ประสานงานไปยังศูนย์ป้องกันไฟป่าเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนผู้ดูแลผืนป่าต่อไป

“ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่มาทำกิจกรรมในวันนี้จะภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ด้วยความตั้งใจจริง เพราะเราไม่ได้เพียงผืนป่าต้นน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่หากจะยังประโยชน์มากมาย อาทิ 1) ได้ธำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นต้นทุนสำคัญในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 2) ได้บ่มเพาะและปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และ 3) ได้สร้างพลังความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนภาคีต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ในการร่วมทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินเกิดของพวกเรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงและพระราชินี” นายบุญธรรม กล่าวเสริม

ปัจจุบันบริเวณป่าต้นน้ำพรุตาอ้ายมีพื้นที่ประมาณ 382 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งหล่อเลี้ยงประชาชนใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางสน ตำบลทะเลทรัพย์ และตำบลสะพลี ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์แต่ผืนป่าถูกบุกรุก ต่อมาภายหลังชุมชนจึงก่อตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย ร่วมมือร่วมใจกันปลูกและดูแลป่าต้นน้ำแห่งนี้อย่างเข้มแข็งตลอดมา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยกิจกรรมวันนี้จะมีการปลูกป่าต้นน้ำเพิ่มจำนวน 39 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำพรุตาอ้ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 421 ไร่

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/n/226

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox