Who's Online

We have 66 guests online

Login Form

ขยายผลการใช้หญ้าแฝก PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 10 November 2011 06:25

ขยายผลการใช้หญ้าแฝก

               นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนแม่บทโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน กปร. (ใหม่) เชิงสะพานพระราม 8 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

               การประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและหลักการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีระบบหญ้าแฝกแบบมีส่วนร่วมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างมีระเบียบแบบแผน ซึ่งหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ก็จะได้ยึดถือเป็นแผนหลักสำหรับใช้ปฏิบัติและได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

               ทั้งนี้การดำเนินงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริแผนแม่บทฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550– 2554) ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และสามารถสนองพระราชดำริได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักและเป็นแกนกลางในการประสานดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ขึ้น 

               นับเป็นการสานต่อแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตั้งแต่ ปี 2534 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นไป

               สำหรับโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดำริให้มีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผง และง่ายต่อการรักษา 

               เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเป็นครั้งแรกให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำการศึกษา ทดลอง และดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับสนองพระราชดำริดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

               และตลอดระยะเวลาของการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในช่วงที่ผ่านมา ยังผลก่อเกิดการแก้ไขปัญหาและการป้องกันหน้าดินได้เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้มีการนำมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ โดยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้นำไปใช้ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาได้เกิดการชะล้างหน้าดินที่แตกต่างจากพื้นที่ที่มีการนำหญ้าแฝกมาปลูกไว้ก่อนหน้านี้ จากผลสำเร็จดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้น้อมนำพระราชดำริการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการป้องกันหน้าดินมาดำเนินการในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป


ที่มาข้อมูล : นสพ.เดลินิวส์

ที่มารูปภาพ  :  dekdeelife.blogspot.com

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox