Who's Online

We have 66 guests online

Login Form

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 11 June 2020 07:37

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ส่วนหน้า ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านแมลง ด้านเห็ดรา ด้านไลเคน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องเล่าจากพื้นที่ ส่วนหลัง

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox