ความหลากหลายแห่งขุนเขาแม่ฮ่องสอน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 02 April 2012 06:40

ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่หนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้


โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยการมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสำรวจข้อมูล 5 กลุ่มคือ กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสัตว์ป่า กลุ่มเห็ดราและไลเคน กลุ่มแมลง และกลุ่มพืช โดยแต่ละกลุ่มจะมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันซึ่งจะได้รับการฝึก อบรมจากส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในการสำรวจและเก็บข้อมูลในแต่ละด้าน ทั้งนี้ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยาการ ป่าไม้และการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของคนในท้อง ถิ่นให้มีส่วนร่วมและบทบาทในการค้นคว้า เรียนรู้ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม


หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ชุมชน ในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก หลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox