Who's Online

We have 78 guests online

Login Form

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเองไทย ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 December 2009 06:36

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ

“30ปี การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย: ความสำเร็จในอดีต กับการท้าทายในอนาคต”

To Celebrate the 30th Anniversary of Thai Wildlife Seminar: Past Achievements and Future Challenges

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี

 

30ปี การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย….

                    สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ในตัวเอง (Renewable resources) สามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมและประเทศไทย ได้เช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศไทยมีทั้งส่วนที่เพิ่มพูลขึ้นเช่น ช้างป่า กระทิง รวมทั้งนกป่าต่างๆหลายชนิด  และส่วนที่ได้ลดจำนวนลง และสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น เนื้อสมัน บางชนิดหมดไปจากธรรมชาติ เช่น แรด ละองละมั่ง นกช้อนหอยใหญ่ และนกกระเรียน อันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  จากอดีตถึงปัจจุบันการสูญเสียถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการขยายตัวรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐาน การขยายพื้นที่เกษตรในพื้นที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ธรรมชาติ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหากิน และแหล่งหลบภัยของสัตว์ป่า การลักลอบล่าสัตว์ป่าโดยตรง การลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย และการลักลอบล่าเพื่อการยังชีพของราษฎรชนบท การทำลายสัตว์ป่าโดยทางอ้อมเช่น การระบายน้ำออกจากบึงหรือพรุ ปัญหาการใช้ปุ๋ย สารเคมีในด้านการเกษตร และการใช้ยาปราบศัตรูพืช และถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย เป็นต้น โดยนัยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผนวกกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง การลดขนาด และ การแยกส่วนของพื้นที่ธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากร  กลไกที่ช่วยทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ และพลวัตประชากรคือระบบการติดตามตรวจสอบ (Monitoring system) ซึ่งควรมีการพัฒนาวิธีการ และสร้างระบบการติดตาม และฐานข้อมูลวิชาการ สิ่งที่สำคัญยิ่งในกลไกที่นำให้เกิดงานวิชาการ คือ ทรัพยากรบุคคลในงานด้านสัตว์ป่าซึ่งยังขาดอยู่ และโดยความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลให้เกิดความชำนาญในการดำเนินงาน และการใช้วิชาการด้านสัตว์ป่า รวมทั้งการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ในงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า แหล่งที่อาศัยของสัตว์ป่า และสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และไม่เฉพาะกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วได้สัมฤทธิ์ผลแต่ต้องอาศัยความร่วมมือและประสานการดำเนินงานวิชาการให้เป็นรูปธรรมจากหลายๆ ฝ่ายร่วมกัน

                    คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการ โดยได้ทำการเปิดสอน และทำการวิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านสัตว์ป่า มานาน 30 ปี ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบและหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทยขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมแนวความคิดต่างๆ ของนักบริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอนและผู้สนใจ และเสนอต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานด้านการจัดการคุ้มครองและการอนุรักษ์สัตว์ป่ามีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาจากการจัดให้มีการสัมมนาในเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยมาแล้วนับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา รวม 29 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีบุคคลต่างๆ ทั้งจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน ปกติอยู่ในช่วง จำนวนระหว่าง 170 - 260 คน (เมื่อการสัมมนาฯ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2551 มีผู้ลงทะเบียน 197 คน) ในแต่ละครั้งของการสัมมนาได้มีการจัดพิมพ์เอกสารการสัมมนา เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย และพัฒนาไปเป็นวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีการจัดส่งวารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ไปยังห้องสมุดของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงาน การศึกษา และการวิจัยสัตว์ป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และปัจจุบันได้พัฒนาเป็น e-journal โดยผู้สนใจสามารถ download ได้จาก Website ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างสิ่งจูงใจให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเวศวิทยาและประชากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และสัตว์ป่าที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นใช้ประโยชน์ในสังคมให้กว้างขวางขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมการนำเสนอ ข้อมูล สถิติ และผลงานการศึกษาวิจัย ตรวจสอบ ติดตามผล รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ในการศึกษาสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทย โดยนำผลการสัมมนาไปใช้เป็นฐานในการจัดการ

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศในสายงานวิชาการด้านสัตว์ป่า

4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งนักบริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้พบปะ ทราบความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูล อันนำไปสู่การประสานงาน และการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการจัดการฟื้นฟูสัตว์ป่า และพื้นที่ธรรมชาติ รวมทั้งการรวบรวมผลและความก้าวหน้าของการสัมมนาด้านสัตว์ป่า เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายหลัก

เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการศึกษา วิจัย การการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านสัตว์ป่าของประเทศไทย และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้มีความรู้ และความสามารถในการวิจัย ทิศทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต อันจักนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการด้านสัตว์ป่าของประเทศไทยคณะวนศาสตร์

 

Last Updated on Tuesday, 22 December 2009 02:47
 
ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox