Who's Online

We have 66 guests online

Login Form


 
กิ้งกือ

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

   
รูปภาพประกอบ
 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จ.ลำพูน
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 803
 
ชื่อทั่วไป
Name
กิ้งกือ
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Litostrophus segregatus Chamberlin, 1921
   
Taxonomy  
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Diplopoda
Subclass
Order Spirobolida
Suborder
Family Pachybolidae
Subfamily
Genus Litostrophus
Specific epithet segregatus
   
ลักษณะทั่วไป
รูปร่างลักษณะ ขนาดยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ลำตัวทรงกระบอกเป็นข้อปล้อง แต่ละปล้องของลำตัวจะมีขาปล้องละ 2 คู่ยกเว้นปล้องแรกและปล้องสุดท้าย ปล้องมีสีเทาปลายขอบปล้องสีดำ ตรงกลางปล้องมีแถบสีแดงอมส้ม ขาสีแดง
   
ถิ่นอาศัย ชอบอยู่ในที่มืด ที่ชื้นแฉะ ใต้ซากใบไม้ผุ ขุดดินอยู่ หรือรุมกินซากผลไม้เน่า
   
พฤติกรรม มีการป้องกันตัวโดยการปล่อยกลิ่นแปลกๆ ออกมาอาจจะมีน้ำสีเหลืองออกมาด้วย นอกจากนี้ยังป้องกันตัวโดยการม้วนงอตัวเป็นวงกลม ซ่อนส่วนหัวไว้อย่างมิดชิด ผสมพันธุ์ในเวลาเย็นใกล้ค่ำ โดยตัวผู้จะคลานไปเกาะอยู่บนหลังตัวเมีย
   
เสียงร้อง
   
ฤดูที่พบ
   
อื่นๆ อาหาร: พืชที่เริ่มเน่าเปื่อย เห็ด และรากกล้าพืช
   
   
บันทึกเพิ่มเติม
-
   
การใช้ประโยชน์
   
ประเภท
ไม่มีกระดูกสันหลัง
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 • สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
  สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

   
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox