Who's Online

We have 171 guests online

Login Form


 
กิ้งกือเทาหลังแดง

ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

   
รูปภาพประกอบ
 
(คลิ้กที่ภาพเพื่อดูรูปและขนาดจริง)
ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จ.สุราษฎร์ธานี
   
ข้อมูลชื่อ
view: 1048
 
ชื่อทั่วไป
Name
กิ้งกือเทาหลังแดง
ชื่อท้องถิ่น
Local Name
ชื่อสามัญ
Common Name
ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name
Thyropygus cristagalli (Pimvichai, Enghoff & Panha, 2009)
   
Taxonomy  
Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
Class Diplopoda
Subclass
Order Spirostreptida
Suborder
Family Harpagophoridae
Subfamily
Genus Thyropygus
Specific epithet cristagalli
   
ลักษณะทั่วไป
รูปร่างลักษณะ ขนาดลำตัวยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ลำตัวทรงกระบอกเป็นข้อปล้อง แต่ละปล้องของลำตัวจะมีขาปล้องละ 2 คู่ยกเว้นปล้องแรกและปล้องสุดท้าย ปล้องมีสีเทา ปลายขอบปล้องสีดำ ตรงกลางปล้องมีแถบสีแดงอมส้ม ขาสีแดง
   
ถิ่นอาศัย ชอบอยู่ในที่มืด ที่ชื้นแฉะ ใต้ซากใบไม้ผุ ขุดดินอยู่ หรือรุมกินซากผลไม้เน่า
   
พฤติกรรม มีการป้องกันตัวโดยการปล่อยกลิ่นแปลก ๆ ออกมา อาจจะมีน้ำสีเหลืองออกมาด้วย นอกจากนี้ยังป้องกันตัวโดยการม้วนงอตัวเป็นวงกลมซ่อนส่วนหัวไว้อย่างมิดชิด ผสมพันธุ์ในเวลาเย็นใกล้ค่ำโดยตัวผู้จะคลานไปเกาะอยู่บนหลังตัวเมีย
   
เสียงร้อง
   
ฤดูที่พบ
   
อื่นๆ
   
   
บันทึกเพิ่มเติม
-
   
การใช้ประโยชน์
   
ประเภท
ไม่มีกระดูกสันหลัง
   
สำรวจเจอที่
 • ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
 • สถานภาพสัตว์ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
  สถานภาพสัตว์ตามหลัก IUCN
   ไม่อยู่ในสถานะ
   
   
  อัพโหลดข้อมูลภาพ

   
  ในระบบนี้ใช้งานได้ดีในบราวเซอร์ IE และ Firefox